Ban- och Miljökommittén

Bankommittén

Bankommittén svarar för den strategiska utvecklingen av banan och genomför också en massa praktiskt arbete på banan, inte minst under vintern. Bankommittén samarbetar nära med banpersonalen och har också ansvar för att klubben visar hänsyn till miljön i området.

 

Golf och en bra miljö, hur går det ihop?

Den största dammen på Björkhagens golfbana ligger intill 7:e hålets greenområde. Den är byggd med en djuphåla i mitten, och med släntade kanter åt ena hållet för att underlätta för djurlivet att ta sig ner till vattnet.

Under sommartid kan en sällsynt art av svärmande trollsländor ses just här. På andra sidan dammen, mot allmän väg, kommer ängen att slås av en gång om året. På sikt hoppas vi få tillbaka en rik blomsterflora här.

Viktiga biotoper från det gamla kulturlandskapet är vanliga på golfbanor, som öppen naturmark, terrängfragment, brynzoner, ädellövskog och småvatten. Dessa biotoper hyser stor biologisk mångfald, men deras utbredning har minskat kraftigt i landskapet, särskilt kring städer.

Golfbanor efterliknar det gamla jordbrukslandskapet mer än urban mark och kan därför bevara hotade biotoper och arter. Liksom det gamla kulturlandskapet, brukas golfbanor intensivt och det är till stor del de regelbundna störningarna som skapar stor biologisk mångfald.