Miljöarbetet

Golf och en bra miljö, hur går det ihop?

Dammen hål 7

Dammen hål 7

Miljöarbetet på Björkhagens Golfklubb drivs av styrelsen som har en utsedd ansvarig och kontaktperson.

Den största dammen på Björkhagens golfbana ligger intill 7:e hålets greenområde. Den är byggd med en djuphåla i mitten, och med släntade kanter åt ena hållet för att underlätta för djurlivet att ta sig ner till vattnet.

Under sommartid kan en sällsynt art av svärmande trollsländor ses just här. På andra sidan dammen, mot allmän väg, kommer ängen att slås av en gång om året. På sikt hoppas vi få tillbaka en rik blomsterflora här.

Viktiga biotoper från det gamla kulturlandskapet är vanliga på golfbanor, som öppen naturmark, terrängfragment, brynzoner, ädellövskog och småvatten. Dessa biotoper hyser stor biologisk mångfald, men deras utbredning har minskat kraftigt i landskapet, särskilt kring städer.

Golfbanor efterliknar det gamla jordbrukslandskapet mer än urban mark och kan därför bevara hotade biotoper och arter. Liksom det gamla kulturlandskapet, brukas golfbanor intensivt och det är till stor del de regelbundna störningarna som skapar stor biologisk mångfald.

Kort om miljöarbetet

Bävergnag i sjökanten intill klubbens övningsområde

Bävergnag i sjökanten intill klubbens övningsområde

2012 tog klubbens sedan några år ganska vilande arbete med miljöfrågorna ny fart. Insatserna har karaktäriserats av en nyinventering av det som vi själva definierat som konkreta ansvarsområden.

Dammarna

En skötselplan för banans fem (5) anlagda dammar har tagits fram. Det handlar i huvudsak om rensning av växtlighet, om på vissa håll utgrävning för större djuphålor, samt för en av dessa (hål 9/18 ) om en viss ombyggnad. Allmänt har strävan varit att hindra dammarna från att dya igen, istället försöka skapa bättre cirkulation och öppna vattenspeglar.

Randzonerna

Gräsytorna närmast själva golfbanans finklippta spelytor, t.ex. ruffarna, ängsmarken, brynen med skogs- och terränginslag har en rik biologisk mångfald som är viktig för oss att bevara och utveckla. Exempel är de artrika ekarna och den alltmer sällsynta ängsmarken. En konkret skötsel- och underhållsplan har gjorts, vars innehåll till stora delar sammanfaller med våra önskemål som golfspelare; mindre boll-letande, snabbare spel och vackrare om-givning runt själva banan.

Fågellivet

En omfattande genomgång av de år 2005 uppsatta c:a 100 småfågel-holkarna utmed banan har gjorts. Resultatet visade att de allra flesta bebotts och att c:a 60-65 stycken fortfarande har hälsan, men att ett flertal behöver få sina golv utbytta eller renoverade. Ytterligare 30 nya fågelholkar har beställts till kommande säsong.

Artinventering

Vi har tagit kontakt med Geobiologiska institutionen vid Stockholms universitet för att få till stånd en artinventering av golfbanans växt-, fågel- och djurliv. Den är planerad att genomföras under våren/sommaren 2013. Avsikten är att få fram material till en skrift som ska finnas tillgänglig för både medlemmar, gäster och besökare till golfklubben.

Gärdesgård som outmarkering?

En ansökan har skrivits om ekonomisk hjälp för att bygga gärdesgårdar som outmarkering på några platser utmed banan. Avsikten är att skapa en större tydlighet för allmänheten som passerar, främst där greenerna gränsar mot allmän väg. Gärdesgården skulle utgöra ett både effektivare och vackrare kulturinslag i den omgivande naturen, genom att anknyta till det gamla jordbruks- och åkerområde som golfbanan faktiskt ligger i.

Varför slåtter?

Majoriteten av ruffområdena på Björken utgörs av ett bredbladigt kraftigt gräs och en del grova snabbväxande kvävegynnade blommor. Nästan omöjligt att hitta bollen i. Svårt även för de bästa golfare att spela i.
Genom att slå kontinuerligt OCH ta bort det slagna gräset blir området på sikt magrare och en glesare ruff med magert gräs och inslag av lågväxande vackra blommor. Det blir möjligt att hitta bollen i och det ger en spännande utmaning, roligare än att gå tillbaka och slå ett nytt slag eller att spela på den provisoriska bollen.

Det gynnar också dig som alltid håller din boll på fairway genom att speltempot ökar. Tidsödande bolletande i bollen framför minskar.

Bra för oss golfare. Bra för oss som värnar om den biologiska mångfalden.

Paradoxalt nog är det så att den biologiska mångfalden kommer att gynnas genom att vi gör ruffen magrare och mindre näringsrik. Kvävegynnade växter som älggräs och nässlor växer snabbt och skuggar de mindre växterna och hindrar deras utveckling. I ruffen kommer en mängd insekter att trivas. Insekter som dels kan vara pollinerare dels mat för fåglar.

Genom det moderna jordbrukets markanvändning är ängen och dess invånare hotade och får det allt tuffare att överleva. En bra skött ruff på golfbanan utgör en reträttplats för flera hotade arter. Och som sagt. Såväl golfvärdet som den biologiska mångfalden ökar genom rätt skötsel.

Informationen

Eftersom Björkhagens golfbana ligger i ett naturreservat, som för varje år besöks av alltfler människor, har vi slagit fast att det miljöarbete som görs i klubben tydligare och oftare ska kommuniceras till både medlemmar, gäster och allmänhet. Vi har påbörjat det arbetet genom att uppdatera miljöfrågornas plats här på klubbens hemsida och att sammanställa en mindre skrift om vad som konkret gjorts, görs och kommer att göras.