Årsmöte höstmöte 24 oktober 2021

Härmed kallas medlemmarna i Björkhagens Golfklubb till Årsmöte - Höstmöte

Tid: Den 24 oktober 2021 klockan 13.00
Plats: Klubbhuset, Björkhagens Golfklubb

Årsmöteshandlingar finns att läsa på medlemssidorna. Klubben bjuder på kaffe/the och kanelbulle.

Björkhagens Golfklubb har ett tvådelat årsmöte. På höstmötet beslutar vi om budget, avgifter och verksamhet för kommande säsong, och på vårmötet hanterar vi årsredovisning för föregående år, väljer styrelse m.m.

Förslag till dagordning:

§1. Mötets öppnande
§2. Fastställande av röstlängd för mötet
§3. Fråga om mötet har behörigen utlysts
§4. Fastställande av föredragningslista
§5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
§6. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
§7. Fastställande av Verksamhetsplan samt budget och avgifter för det kommande verksamhetsåret
§8. Övriga frågor
a) Fyllnadsval till styrelsen
b) Beslut om oförändrad spelordning på banan
c) Styrelsen presenterar Utvecklingsplan för Björkhagens Golfklubb
§9. Mötets avslutande

Samtliga årsmöteshandlingar, inklusive Utvecklingsplan för Björkhagens Golfklubb, kommer att finnas tillgängliga på medlemssidorna (inloggning krävs) på bjgk.se senast en vecka före mötet.

Översiktlig information om verksamhetsplanens innehåll, budget, avgifter m.m. skall också ges i ett Ordförandebrev i god tid före mötet. Dock har vi just nu problem med e-postfunktionen så utskicket har blivit försenat.

Välkommen på årsmötet!

Björkhagens Golfklubb
Styrelsen
2021-10-05

Fler artiklar