Årsmöte höstmöte 22 oktober 2022

2022-10-13: Årsmöteshandlingar finns nu på medlemssidorna (inloggning med golf-id)

Härmed kallas medlemmarna i Björkhagens Golfklubb till Årsmöte – Höstmöte.

Vi genomför mötet efter att ha spelat årets sista tävling Sucken. Före årsmötet genomför vi prisutdelning och styrelsen informerar om verksamheten och planerna för vårt jubileumsår 2023.

Tid: Den 22 oktober klockan 13.30
Plats: Klubbhuset, Björkhagens Golfklubb

Björkhagens Golfklubb har ett tvådelat årsmöte. På höstmötet beslutar vi om budget, avgifter och verksamhet för kommande säsong, och på vårmötet hanterar vi årsredovisning för föregående år, väljer styrelse m.m.

Förslag till dagordning:

§1. Mötets öppnande
§2. Fastställande av röstlängd för mötet
§3. Fråga om mötet har behörigen utlysts
§4. Fastställande av föredragningslista
§5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
§6. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
§7. Fastställande av Verksamhetsplan samt budget och avgifter för det kommande verksamhetsåret
§8. Övriga frågor
      a) Fyllnadsval till styrelsen
§9. Mötets avslutande

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på klubbens webbplats www.bjgk.se senast en vecka före mötet.

Välkommen på årsmötet!

Björkhagens Golfklubb
Styrelsen
2022-10-04